Історія Становлення    
Львівський лісотехнічний інститут    
Попередня сторінка Наступна сторінка

У 1953 р. директором вузу був призначений кандидат біологічних наук, доцент Ю.Д.Третяк( 18941960) відомий спеціалістлісознавець. У 1925 р. він закінчив лісовий факультет Львівської політехніки, працював деканом лісового факультету, завідувачем кафедри лісової ботаніки. З 1948 р. очолював кафедру дендрології Львівського сільськогосподарського інституту. Багатий вузівський досвід Ю.Д.Третяка сприяв пожвавленню навчальнометодичної та науководослідної діяльності Львівського лісотехнічного ю.д.третяк інституту.

У 1955 р. було створено Міністерство вищої освіти УРСР, у підпорядкування якого разом з 58 іншими вузами республіки увійшов і Львівський лісотехнічний інститут. Серед перших заходів новоствореного міністерства стала перебудова викладання у лісотехнічних навчальних закладах. Поліпшилася робота ботанічних садів, дендропарків, біологічних станцій. За спеціальним розпорядженням були прорецензовані підручники, методичні посібники з лісівничої справи. З метою ліквідації паралелізму у підготовці кадрів лісового господарства наказом Міністра вищої освіти СРСР від 6 листопада 1954 р. було об'єднано лісомеліоративний факультет сільгоспінституту з лісогосподарським факультетом Львівського лісотехнічного інституту.

Лісотехнічному інституту передавалося майно лісомеліоративного факультету, навчальнодослідний ІваноФранківський (колись Янівський) лісгосп, штати викладачів та контингент студентів — 195 чол. До інституту відійшов ансамбль приміщень колишньої школи лісового господарства та дендропарк на вул.Кобилянської, 1.

Внаслідок реорганізації до лісотехнічного інституту з сільськогосподарського перейшли дві кафедри з повним штатом викладачів лісівництва та лісової таксації. Серед новоприбулих були професор М.М.Горшенін, Т.М.Бродович, старші викладачі Б.Й.Цибик, В.М.Бедик, С.В.Шевченко, асистенти Е.І.Журавська, В.П.Лавров, М.І.Юзьків. Більшість із них стали провідними фахівцями лісівничої справи, зміцнили кадри викладачів лісогосподарського факультету. Відомим вченим, визнаним педагогом був професор М.М.Горшенін (19041988). Початкову наукову підготовку він здобув у Ленінградському лісовому інституті під керівництвом вченоголісознавця зі світовим ім'ям М.Е.Ткаченка. З 1938 р. працював заступником директора з наукової роботи Всесоюзного науководослідного інституту агромеліорації в Москві, у 19451954 рр. завідував кафедрою лісоексплуатації та лісівництва Львівського політехнічного і Львівського сільськогосподарського інститутів. Водночас з 1948 по 1954 р. був деканом лісогосподарського факультету сільгоспінституту. В 1954 р. очолив кафедру лісівництва Львівського лісотехнічного інституту, став проректором вузу. У 1979 р. М.М.Горшеніну присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки УРСР. У 1955 р. Львівський лісотехнічний інститут відзначав перше десятиріччя своєї діяльності. На той час в інституті функціонувало чотири факультети, 23 кафедри, 13 навчальних кабінетів, 21 профільна лабораторія. Інститут мав добре обладнаний навчальнодослідний полігон механізації лісорозробок і сухопутного транспорту лісу, лісопильний завод, столярну майстерню.

Цього ж року побачив світ перший том "Наукових записок Львівського лісотехнічного інституту" обсягом 14,75 друкованих аркушів. Вчена рада інституту затверджує тематику досліджень, звернувши увагу науковців на необхідність проектування нової технології лісорозробок та вивчення вібраційного методу безстружкового різання деревини. У Вигодському і Перегінському ліспромгоспах тресту "Станіславліспром" були впроваджені повітряні лісоспуски для транспортування дрібних сортиментів. Встановлювалися линвові дороги зі самохідною лебідкою, розроблені Н.М.Бєлою, А.Г.Прохоренком і В.І.Пановим. Ця розробка вже 1957 р. була реалізована в 25 ліспромгоспах колишнього Союзу, зокрема в трестах "Краснодарліс", "Південкузбасліс", "Сахалінліс" та ін. Нововведення не лише полегшило фізичну працю людей, транспортування лісоматеріалів з віддалених і важкодоступних ділянок, а й піднесло продуктивність таких доріг до 80120 кубометрів деревини за зміну. Діюча модель дороги експонувалася на виставці ВДНГ в Москві. Нові конструкції лісових доріг були захищені авторськими свідоцтвами на винаходи.

Чільне місце в житті інституту належало лісоінженерному факультетові, що готував інженерів для лісозаготівельної промисловості, зокрема у сфері раціональної заготівлі і транспортування деревини. На факультеті було шість кафедр: механізації лісорозробок (завідувач кафедри доцент М.В.Плаксій), сухопутного і водного транспорту лісу (доцент Б.Г.Гастєв), теорії механізмів машин і деталей машин (кандидат технічних наук О.І.Гофман), нарисної геометрії та креслення (доцент О.Й.Королевич), фізики (доцент Д.П.Дятлов). З перших днів факультет очолював доцент Д.П.Дятлов. Фізик за фахом, він проявив себе вмілим організатором колективу. В 1955 р. деканом став доцент О.Й.Королевич, незабаром його змінив доцент А.П.Бойко. На факультеті навчалося 890 студентів. Лісогосподарський факультет (декандоцент М.І.Калужський) готував фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю "інженер лісового господарства (лісонасадження, лісовпорядкування і лісозахист). До складу факультету входило п'ять кафедр: ботаніки і дендрології (доцент Ю.Д.Третяк), лісівництва (професор М.М.Горшенін), геодезії та лісової таксації (доцент Е.В.Полянський), лісових культур і механізації лісогосподарських робіт (доцент М.І.Калужський), захисту лісу і деревинознавства (доцент О.Л.Синькевич). За рівнем наукової кваліфікації факультет займав провідне місце в інституті, тут працювали один професор і вісім доцентів, кандидатів наук. На факультеті навчалося 676 студентів.

За результатами розробок лісогосподарського факультету Головне республіканське управління лісового господарства склало генеральний план розвитку галузі. Факультет механічної технології деревини (декан — доцент С.М.Тімонен) готував інженерні кадри майже за десятьма спеціальностями для таких виробництв як лісопильне, фанерне, бондарське, для стандартного домобудівництва, вагонобудівництва тощо. Річний плановий набір становив 50 осіб. На факультеті діяло п'ять кафедр: теплотехніки і електротехніки (доцент В.О.Єресько), опору матеріалів і будівельної справи (доцент І.Ф.Шабуніо), лісопиляння і сушіння деревини (доцент М.С.Єфремов), столярномеханічного і фанерного виробництва (доцент О.І.Янсон), деревообробних верстатів та інструментів і технології металів (доцент С.М.Тімонен). З вересня 1955 р. на факультеті почало функціонувати вечірнє відділення (49 студентів).

На інженерноекономічному факультеті здійснювалося навчання інженерівекономістів для лісозаготівельної та деревообробної промисловості. Його очолював доцент В.П.Чекін. Факультет мав у своєму складі кафедри економіки, організації та планування лісової промисловості та лісового господарства (доцент В.П.Чекін), загальної та органічної хімії (кандидат хімічних наук Д.М.Винокуров), іноземних мов (старший викладач Г.О.Бурихіна), вищої математики (доцент Г.А.Буймола).

Значно зріс науковопедагогічний рівень професорськовикладацького колективу ЛЛТІ. Серед 159 викладачів було два доктори наук, 42 доценти, кандидати наук. В інституті навчалося понад 3000 студентів.

За перші десять років своєї діяльності Львівський лісотехнічний інститут підготував 1122 висококваліфікованих спеціалістів. Випускники інституту поступово обіймали провідні посади в лісовій індустрії переважно західного регіону республіки. Так, Д.М.Борняк був висунутий на посаду головного інженера Надвірнянського лісгоспзагу, В.І.Костів — директора цього ж підприємства, М.І.Степанчук — головного інженера Жаб'ївського (тепер Верховинського) ліспромгоспу, І.Андрусяк — головного інженера Ужгородського фанерного комбінату, В.Сидоренко — начальника цеху Львівської фабрики гнутих меблів, Є.Ковальчук — начальника цеху Львівського фанерного комбінату. Успішно працювали на лісовій ниві випускники лісогосподарського факультету. Начальник Волинського управління лісового господарства Д.А.Телішевський впровадив у виробництво метод доповнення культур саджанцями, вирощеними у торф'яних горщиках. Начальник Одеського управління лісового господарства М.І.Калінін успішно займався проблемами лісорозведення у степових районах України. Старший лісничий Львівського лісгоспу М.Крупей брав активну участь у створенні зеленого поясу навколо обласного центру.

За рекомендаціями ДЕК найкращі випускники залишалися в інституті для наукової та педагогічної роботи і навчання в аспірантурі: І.В.Батін, Б.В.Білик, Б.В.Вострес, М.О.Гайдар, Д.Е.Грінченко, І.М.Заяць, Е.Л.Ладейщикова, Е.П.Миговк, В.С.Пешко, Б.В.Прокопович, П.А.Циганков, Т.М.Шкіря, Р.Л.Якимович та ін. У ці роки пожвавилася діяльність методичних рад на факультетах і загалом в інституті, стали регулярно проводитися науковометодичні семінари викладачів. На кафедрах обговорювалися відкриті лекції, практикувалися взаємовідвідування, рецензувалися контрольні роботи заочників.

У середині 50х років навколо головного навчального корпусу по вулиці ген. Чупринки, 103 був закладений новий дендропарк — один із привабливих зелених куточків Львова. Тут інтродуковано близько 200 порід і форм дерев, чагарників. Дендропарк входить у Міжнародний союз ботанічних садів. Постановою Ради Міністрів України від 22 лютого 1991 р. йому присвоєно статус Державного ботанічного саду.

Розбудовується Страдчівський навчальновиробничий лісокомбінат (колишній ІваноФранківський навчальнодослідний лісгосп). До його складу входять три лісництва: Лелехівське, Великопільське та Страдчівське. Директорами лісгоспу були А.І.Охрімович, П.Я.Жигалов. Майже чверть століття його очолював відомий спецаліст лісівничої справи Л.Ф.Бутейко. Восени 1962 р. в Страдчівськомуучлісокомбінаті було закладено ще один дендропарк, третій в інституті. Проект дендрарію розробила кафедра ботаніки і дендрології під керівництвом Т.М.Бродовича і Л.Ф.Бутейко. Мінвузом України у 1955 р. був закритий з незрозумілих причин інженерноекономічний факультет — єдиний в республіці, що готував фахівців з економіки, організації і планування лісової промисловості та лісового господарства. Відповідно до наказу Міносвіти СРСР від 31.07.57 р., №800 у 1957 році в інституті організовано науководослідний сектор. У 1958 році в секторі працювало 57 чол. (22 штатних, 35 сумісників). Вони виконували 79 робіт 58 бюджетних та 21 госпдоговірну обсягом 1980 тис. крб.

Викладачі інституту плідно працювали над підвищенням фахового рівня. Так, у 1959 р. захистили кандидатські дисертації І.В.Батін, К.І.Брикін, В.М.Введенський, В.Ф.Качан, Є.М.Лаутнер, Г.А.Ходот, В.Ф.Яворовська. Докторську дисертацію захистив завідувач кафедри сухопутного та водного транспорту Б.Г.Гастєв. Йому було присвоєно вчене звання професора. У 1957 р. відбувся перший випуск спеціалістів заочного відділення інституту — 101 особа. В наступні роки випуск студентівзаочників збільшився. З 1960 р. почалося планомірне збільшення чисельності студентів, що тривало аж до 1980 р. У 1965 р. стаціонарно навчалося 2064 студенти, а випуск спеціалістів досяг 248 осіб.

У цьому році на вечірньому відділенні навчався 331 студент. Перший випуск вечірників відбувся у 1960 р., чисельністю 21 спеціаліст.

Попередня сторінка Наступна сторінка